Hoofdstuk 1 is een inleidend hoofdstuk over mijn eigen ervaringen. In hoofdstuk 2 geef ik een voorbeeld van voorbeeldgestuurd onderwijs. Het hoofdstuk sluit ik af met de probleemstelling en de doelstelling van mijn onderzoek. In hoofdstuk 3 beschrijf ik dat voorbeeldgestuurd onderwijs een opstap biedt naar abstract denken, vooral voor meisjes. Dit hoofdstuk sluit ik af met vier kernvragen. De probleemstelling, doelstelling en kernvragen luiden als volgt.

 

Probleemstelling:

Kan het technisch en natuurkundig onderwijs zo worden ingericht dat het niet langer ontmoedigend is voor meisjes?

 

Doelstelling:

Het ontwikkelen van een onderwijsmethode die beter aansluit bij de manier waarop meisjes natuurkunde leren dan de gangbare onderwijsmethoden.

 

Kernvragen

Het hierna beschreven onderzoek gaat diepgaand in op de volgende kernvragen.

1.   Kan een informatieanalysemethode worden geherformuleerd tot een door de leerling zelfstandig te gebruiken leermethode alsook tot een klassikaal bruikbare lesmethode?

2.   Hoe kan de nieuwe leer- en lesmethode van het voorbeeldgestuurd onderwijs worden getoetst en toegepast in verschillende leer- en lespraktijken?

3.   Welke zijn de relaties tussen enerzijds de bevindingen van de genderkritische leerpsychologie omtrent het leer- en lesgeefproces en de effectiviteit daarvan voor meisjes respectievelijk jongens, en anderzijds de didactiek van het competentiegericht onderwijs, het projectonderwijs en het probleemgestuurd onderwijs?

4.   Welke verschillen in effectiviteit en leerplezier laten de geteste toepassingen van voorbeeldgestuurd onderwijs zien in vergelijking tot de oude praktijk? Zijn deze verschillen genderspecifiek?