Voorbeeldgestuurd rekenen op de basisschool

Het onderzoek naar het verschil tussen traditioneel rekenen en voorbeeldgestuurd rekenen op de basisschool is gestart in oktober 2007. Alle openbare basisscholen van Tytsjerksteradiel doen mee. Methodologische ondersteuning verleent Prof. Greetje van der Werf hoogleraar Onderwijzen en Leren aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zie Nieuwsbrief

Voorbeeldgestuurd didactiek natuurkunde

Onderzoek naar voorbeeldgestuurde didactiek natuurkunde in de basisvorming van het voortgezet onderwijs is in oktober 2007 gestart. In samenwerking met aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslan. Het platform beta-techniek subsidieert het onderzoek.


Gecijferdheid op de Pabo


De Leeuwarder Courant kopte in oktober 2005 "Eerstejaars pabo-studenten NHL kunnen niet rekenen". Het meerendeel van de pabostudenten haalt onvoldoende voor een instaptoets rekenen op het niveau van eind basisschool.
Gezien deze zorgelijke resultaten heeft de minister met de Pabo's afgesproken dat de hiaten voor rekenen moeten worden weggewerkt in het eerste jaar van hun studie. Lukt dit niet, dan krijgen de studenten een bindend negatief studieadvies dus moeten ze de Pabo verlaten.
Vorig jaar is op de Pabo van de NHL onderzoek gedaan bij bijlessen rekenen naar het verschil in traditioneel realistisch rekenen en voorbeeldgestuurd rekenen. Gebleken is dat bij bijlessen voorbeeldgestuurd rekenen de vooruitgang meer dan verdubbelt tov van bijlessen traditioneel rekenen.
Vandaar dat de pabo van de NHL heeft besloten komend jaar alle bijlessen rekenen voorbeeldgestuurd te geven.

De handout van de lezing over het verschil tussen de didactiek van realistisch rekenen en voorbeeldgestuurd rekenen is te downloaden via het menu-item "lezingen". Het Engelstalige artikel hierover is geaccepteerd door het Wereldcongres Action Research 2006 (21-24 aug 2006 te Groningen; zie www.wcar2006.nhl.nl) de nerderlandstalige versie van het artikel staat hier Voorbeeldgestuurd rekenen.


Nobel endorsement


Endorsement of statement #9 by Nobel prize winner 1988 in elementary physics Leon Lederman.
Ledermanís comment: ďThatís a good one. How would have been the world if Einstein could had played his violin like Heifetz?Ē

Statement #9:
"If Einstein had played his violin better, then it might be possible that he himself could have made the transfer of his theory of black holes of particles at large distances into the string theory for elementary particles at small distances."

Original statement in Dutch:
"Als Einstein zijn viool beter had beheerst, dan had hij wellicht zelf de transfer kunnen maken van zijn theorie van zwarte gaten voor deeltjes op grote afstanden naar de snaartheorie voor elementaire deeltjes op kleine afstanden."

This happened at the Advanced International Colloquium on Building the Scientific Mind (The Hague, The Netherlands, May 17-20, 2005). An interview was broadcasted on May 30, 2005, and can be listened on the Internet via the Research File Rowing your Cello: Making physics appeal to boys and girls.

home | volgende